Kurs ESP8266 & MicroPython #5: Przerwania zewnętrzne, timery i debouncing